Koro E?itimi („Evrenin Sesi Müzik Toplulu?u“)

Koro E?itimi („Evrenin Sesi Müzik Toplulu?u“)

„Türkülerin Dili Korosu“ , 1997 y?l?nda Ozan Müzik Evi E?itim Merkezi çat?s? alt?nda Hür?ehit Köse taraf?ndan kurularak çal??malar?na ba?lad?. Müzik E?itim Merkezimizde her ya? ve seviyedeki herkese toplu ses e?itimi verilmektedir.

Yakla??k 2 y?ld?r Darmstadt Müzik Akademisi ile yapm?? oldu?umuz çok sesli çal??malar sonucu ve koromuz içerisinde her kültürden, her dilden üyelerimizin yer almas?ndan dolay? ismimizi “Evrenin Sesi Müzik Toplulu?u“ olarak , dahada güçlü bir kadroyla büyüyerek çal??malar?m?z? devam ettiriyoruz.

Koro, tek veya çok sesli müzik eserlerini uygulamak için bir araya gelen ve birden çok söyleyiciden olu?an müzik toplulu?una denir. Tek sesli ve çok sesli korolar?n oldu?u gibi, okul korolar?, amatör korolar ve profesyonel korolar olmak üzere çal??malar yapan korolar mevcuttur. En az 12 ki?iden olu?tu?u gibi bu say? büyüyerek 50 – 100 ki?inin üzerinde olu?an büyük korolarda vard?r. Bu korolar söyledikleri müzik türlerine göre de?i?ik isimler al?rlar.

En yayg?n olan? ise renk ve çok seslilik aç?s?ndan oldukça önemli oldu?u için, erkek ve bayanlardan olu?an karma koro türleridir. Toplu ses e?itimi, solo ses e?itimi gibi k?s?tl? ve s?n?rl? de?ildir. Oldukça geni? bir uygulama sahas?na sahiptir.

Koromuz yakla??k 15 y?ld?r de?i?en elamanlardan ve yakla??k 100 ki?inin bir araya gelerek (bayan,erkek ve çocuklar?n) olu?turdu?u karma bir topluluktur. Koro üyelerimiz a??rl?kl? olarak ö?rencilerimizden olu?sada türkü söyleyebilen her ya?tan, her meslekten koro üyelerimiz mevcuttur.

Hedefimiz bu say?y? dahada yükselterek bölgemizde bende müzik yapmak, türkü söylemek istiyorum diyen herkese olanak ve imkan sa?lamakt?r.

Amac?m?z; en az bir enstrüman çalmak kadar önemli ve de?erli olan toplu ses e?itimini geli?tirerek ve yayg?nla?t?rarak din, dil, ?rk ay?rt etmeden herkesi bir çat? alt?nda toplayarak, Dünya bar???na katk? sa?layacak bu çal??may? amatör ama profesyonelce sergilemektir.

Bu denli güzel bir çal??man?n içerisinde yer almak isteyen herkes aram?za „Evrenin Sesi Müzik Toplulu?u“na davetlidir. Kay?tlar?m?z devam etmektedir.

Daha detayl? bilgi için bizi arayabilir, çal??malar?m?z? görmek için de You Tube’den  yada ?nternet sitemiz’den izleyebilirsiniz.

„Türkülerin Dili Halk Müzi?i Korosu“ ile sunmu? oldu?umuz konserlerimiz:

1.   Konser: 1999 „Türkülerle Merhaba 1“.

2.   Konser: 2001 „Türkülerle Merhaba 2.

3.   Konser: 2002 „Türkülerle Merhaba 3“.

4.   Konser: 2003 „A??k Veysel Dinletisi“.

5.   Konser: 2004 „Umut Türküleri“. (?stanbul’daki Kimsesiz Çocuklar  Yarar?na)

6.   Konser: 2005 „Gelenekten Gelece?e“.

7.   Konser: 2006 „Geçmi?ten Günümüze Ozanlar?m?z“. (Pir Sultan Abdal Dinletisi)

8.   Konser: 2007 „Onuncu Y?l Konseri“

9.   Konser: 2008 „Türkülerle Anadolu“. (A??k Daimi ve Ali Ekber Çiçek an?s?na)

10. Konser: 2008 „Türkülerde Turnalar“.

11. Konser: 2009 “A??k Mahzuni Serifi An?s?na”.

12. Konser: 2009 „Darmstadt Müzik Akademisi Konseri“. (Ba?lamay? tan?t?m)

2009 Y?l?nda Ozan Müzik Evi E?itim Merkezi ve Darmstadt Müzik Akademisi(Akademi für Tonkunst) okullar? el ele vererek çok sesli Evrenin Sesi Müzik Toplulu?u’nu kurarak çal??malar?m?za ba?lad?k.

„Evrenin Sesi Müzik Toplulu?u“ ile sunmu? oldu?umuz konserlerimiz

13. Konser: 2010 „Geçmi?ten Gelece?e“. (Yunustan- Veysele)

14. Konser: 2010 „Darmstadt Müzik Festivali“. (Schlossgrabenfest’te Türkiye’yi tan?t?m)

15. Konser: 2010 „Darmstadt Müzik Akademisi“. (Orangerie)

16. Konser: 2011 „Evrenin Sesi Müzik Toplulu?u Müzik Kamp?“.

17. Konser: 2011 „Do?udan Bat?ya Uzanan Köprü“. (Darmstadt Müzik Akademisi)

18. Konser: 2011 „Do?udan Bat?ya Uzanan Köprü“. (Weiterstadt)

19. Konser: 2011 „Do?udan Bat?ya Uzanan Köprü“. (Darmstadt ?ehir Tiyatrosu)

20. Konser: 2011 „Langen Belediye  Meclisi“.

Ve onlarca Sivil Toplum Kurulu?lar?nda sunmu? oldu?umuz konserlerimiz vs.

Comments are closed.

line
Copyright © 2011· Ozan Müzik Evi | Alle Rechte vorbehalten